Przejdź do treści

dr hab. prof. UP Jan Ryś

Historyk wychowania

 

Główne zainteresowania badawcze koncentrują się na dziejach oświaty staropolskiej w okresie XV – XVIII wieku i wybranych zagadnienie z późniejszych okresów. W sferze badań naukowych znalazły się kwestie związane z wychowaniem w rodzinie, organizacją i rozwojem szkolnictwa, metodami nauczania, reformami oświatowymi i edukacją nieformalną w ujęciu historycznym. Ważnym nurtem w dotychczasowych badania są dzieje wychowania i szkolnictwa wojskowego od XVI do XX wieku, a ostatnio także dzieje nauczycielskiego ruchu związkowego.

Publikacje:

Dostępne pod adresem Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

http://bgbase.up.krakow.pl/biblio/bibliografia/

Wybrane pozycje:

– Żołnierska paideia. Wychowanie i szkolenie wojskowe w Polsce w XVI-XVII wieku, Kraków 2019, ss. 725.

– Komisja Edukacji Narodowej. Akademia Krakowska. Szkoła Główna Koronna, Warszawa 2018, ss. 381.

Wielka Historia Polski, t. II, 1384 – 1572, red. M. Szulac, Kraków 2002, ss. 320.

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie do 1939 r., (wspólnie z Z. Rutą), Kraków 1999, ss. 260.

Szkolnictwo parafialne w miastach Małopolski w XV w., Warszawa 1995, ss. 150.

Oblicze społeczne i ideowe galicyjskich organizacji nauczycielskich z początku XX wieku,Przegląd Historyczno-Oświatowy” nr 3-4, 2017.

Rodzina staropolska wobec zagrożenia przemocą i bezprawiem, „Wychowanie w Rodzinie” 2016, t. 14.

Szkolnictwo polskie w nurcie europejskich przemian oświatowych XVI-XVII wieku, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2015, nr 3.

Nauka, modlitwa i rekreacja: studium o czasie wolnym i obyczajowości uczniowskiej w XVI – XVII wieku, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2013, nr 3-4.