Przejdź do treści

dr Ingrid Paśko

Katedra Podstaw Edukacji i Metodyki Pracy z Dziećmi

ingrid.pasko@up.krakow.pl

tel: 12 662 66 26

pok: 316

Dr Ingrid Paśko

Katedra Podstaw Edukacji i Metodyki Pracy z Dziećmi

 

Problematyka badawcza:

Pedagogika:

Pedagogika wczesnoszkolna

Edukacja środowiskowa

 

Zainteresowania naukowe:

Zainteresowania naukowe dotyczą procesu kształcenia środowiskowego na różnych szczeblach edukacji ze szczególnym uwzględnieniem edukacji wczesnoszkolnej, aksjologicznych podstaw kształtowania postaw proekologicznych, kompetencji nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Prace badawcze dotyczą aktywizacji przyrodniczej uczniów klas I-III, a także funkcji technik komputerowych i eyetrackingowych w przetwarzaniu przez dzieci informacji i konstruowaniu wiedzy o przyrodzie.

 

Publikacje:

Dostępne pod adresem Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

http://bgbase.up.krakow.pl/biblio/bibliografia/

 

Wybrane publikacje:

Paśko I., Dziecko i przyroda w wybranych systemach pedagogicznych, w:K. Kraszewski, J. Żądło-Treder (red) Aktywność poznawcza i działaniowa dzieci w wybranych obszarach edukacyjnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego Kraków 2018, s.93 – 105.

Paśko I., Paśko J.R., Dynamiczne modele komputerowe w nauczaniu przyrody, „Aura”, 2018, nr 4, Dodatek Ekologiczny dla szkół nr 281, s. 4-6.

Paśko I., Eyetrackingowe badania we wczesnej edukacji przyrodniczej, „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna”, 2017, nr 2 / t.1, s. 205-215.

Paśko I., Prawda, dobro i piękno w edukacji ekologicznej dzieci w młodszym wieku szkolnym, w: M. Głażewski i B. Muchacka (red.) Dobro i zło w wychowaniu dziecka. T.1, Ku dobru, Impuls, Kraków 2017, s. 109-121.

Paśko I., Przydatność dydaktyczna podręcznika w edukacji przyrodniczej w opinii nauczycieli kształcenia zintegrowanego, w: I. Czaja-Chudyba, B. Pawlak, J. Vaškevič-Buś (red.) Wizja świata – wizja dziecka w przestrzeni podręczników do edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2017, s. 121-134.

Paśko I., Rozważania o kompetencjach pedagogicznych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna”, 2016, nr 1, s.105-119.

Paśko I., Poznawanie przyrody przez dzieci w młodszym wieku szkolnym, w: K. Kraszewski i I. Paśko (red.) Aktywność poznawcza i działaniowa dzieci w badaniach pedagogicznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2016, s. 207-213.

Paśko I., Aktywizowanie dzieci w procesie wczesnoszkolnej edukacji przyrodniczej, w: K. Kraszewski, B. Nawolska (red.) Dziecko i nauczyciel: w procesie poznania i działania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2016, s. 145-154.

Paśko I., Dobór metod nauczania we wczesnej edukacji przyrodniczej a relacje nauczyciel – uczeń w świetle osiągnięć neuronauk, w: J.R. Paśko Relacje uczeń – nauczyciel we współczesnej szkole, Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Tarnów 2016, s. 131-148.

Paśko I., Jak odkrywać i rozwijać zainteresowania dzieci światem przyrody, w: K. Kraszewski, B. Nawolska (red.) Dziecko i nauczyciel: w procesie poznania i działania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2016, s. 135-144.

Kraszewski K. i Paśko I. (red.), Aktywność poznawcza i działaniowa dzieci w badaniach pedagogicznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2016, 430 s.

Paśko I., Wczesnoszkolna edukacja regionalna szansą dla dzieci poznawania dziedzictwa kulturowego w regionie, w: I. Czaja-Chudyba, B. Sufa, A. Szkolak (red.) Szanse i zagrożenia w edukacji elementarnej, Wydawnictwo Attyka, Kraków 2014, s. 63-77.

Paśko I., Modifying social interaction among children as reflected in the beliefs of early school teachers, w: A. Prídavková, M. Klimovič (ed.) História, súčasnos a perspektívyvzdelávaniana PedagogickejfakultePrešovskejuniverzity v Prešove, zborníkpríspevkov z vedeckejkonferencie s medzinárodnouúčasouorganizovanejPedagogickoufakultou PU pripríležitosti 65. výročiazaloženiaPedagogickejfakulty v Prešove, PrešovVydavatelstvoPrešovskejuniverzity, 2014, s. 148-156.

Paśko I., Zabawy w poznawaniu świata przez dzieci, w: V. Hornáčková (ed.) Hra je krásnoupřípravou k vážnýmvěcem, sborníkpříspěvků z vědeckékonference s mezinárodníúčastí, 27.3 – 28.3.2014, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové 2014, s. 97-107.

Paśko I., Wartości we wczesnoszkolnej edukacji przyrodniczej, w: I. Adamek, Z. Szarota, E. Żmijewska (red.) Wartości w teorii i praktyce edukacyjnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, s. 268-280.

Paśko I., Dlaczego warto stosować eksperymenty i doświadczenia przyrodnicze w edukacji dziecka na poziomie wczesnoszkolnym?, w: Badania w dydaktykach nauk przyrodniczych. J. R. Paśko, E. Żesławska, A. Żylewska (red.) Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012, s. 106-116.

Paśko I., Metody laboratoryjne w kształtowaniu kompetencji przyrodniczych uczniów klas początkowych, w: Aktuálne trendy vovyučovaníprírodnýchvied, zborník z medzinárodnejkonferencie, Smolenice 15-17. oktober 2012, zostavovatel J.,ReguliPedagogickáfakultaTrnavskejuniverzity v Trnave, Trnava 2012, s. 335-340.

Gąsiorek K. i Paśko I. (red.) Poznawanie świata w edukacji dziecka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012, 588 s.

Paśko, I., The functions of the modern preschool teacher in the acquisition of pedagogical competencies,w: Teacher`s subjective theories. The publication originated within the support by the international project INNOTE with the reference Nr. 503108-LLP-1-2009-1-NL-COMENIUS-CNW, Bratislava 2012, s. 78-93.

Paśko I., Zimak P. Animacja komputerowa w poznawaniu przyrody przez dzieci w młodszym wieku szkolnym, w: K. Gąsiorek i I. Paśko (red.) Poznawanie świata w edukacji dziecka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012, s. 169-189.

Paśko, I., Wyjaśnianie znaczeń wybranych pojęć przyrodniczych przez dzieci w młodszym wieku szkolnym,w: I. Adamek i B. Pawlak (red.). Doświadczanie poznawania świata przez dzieci w młodszym wieku szkolnym. Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2012, s. 65-81.

Paśko I. Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów klas I-III szkół podstawowych, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2001.

 

Tematyka prac dyplomowych:

Tematyka pracy jest ustalana indywidualnie dla studenta przygotowującego pracę i uwzględnia jego zainteresowania

 

Dr Ingrid Paśko jest członkiem Rady Naukowej  czasopisma AnnalesUniversitatisPaedagogicaeCracoviensis, Studia ad DidacticamBiologiae, Partinentia IV, Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie oraz członkiem Zespołu Redakcyjnego czasopisma „Problemy współczesnej Pedagogiki”, Wydawca Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomicznej w Tarnowie i pełni funkcję redaktora tematycznego.

Adres mailowy: ingrid.pasko@up.krakow.pl

Tel.126626626

pok. 316