Przejdź do treści

dr Barbara Nawolska

Katedra Podstaw Edukacji i Metodyki Pracy z Dziećmi

barbara.nawolska@up.krakow.pl

tel: 12 662 66 28

pok: Ingardena 4, pokój 318

dr Barbara Nawolska

Katedra Podstaw Edukacji i Metodyki Pracy z Dziećmi

 

Problematyka

Matematyka i dydaktyka matematyki

 

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe dotyczą procesu uczenia się i nauczania matematyki na różnych szczeblach edukacji ze szczególnym uwzględnieniem edukacji wczesnoszkolnej. Prace badawcze dotyczą aktywizacji matematycznej uczniów oraz różnorodnych błędów przez nich popełnianych i właściwego wykorzystania uczniowskich błędów w ich edukacji matematycznej a także wykorzystywania regularności matematycznych w edukacji dzieci.

 

Publikacje:

Dostępne pod adresem Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

http://bgbase.up.krakow.pl/biblio/bibliografia/

 

Książki

 1. Nawolska, A. Płocki, Logika dla pedagogów, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock 2016, ss. 319. ISBN 978-83-65451-11-8.

Redakcja

 1. Nawolska, K. Kraszewski redakcja naukowa monografii Dziecko i nauczyciel w procesie poznania i działania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Kraków 2016, ISBN 978-838084-03-3.

Artykuły

 1. Nawolska, J. Żądło, Działa(nie) a pozna(nie) w edukacji matematycznej dziecka [w:] Aktywność poznawcza i działaniowa dzieci w badaniach pedagogicznych pod red. K. Kraszewskiego i I. Paśko, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Kraków 2016, s. 231-237. ISBN 978-83-7271-979-9, ISSN 0239-6025.
 2. Nawolska, J. Żądło, Возможности развития творческого мышления на уроках математики в дошкольном образовании, W: ВICHИK ПІCЛЯДИПЛOМНOЇ OCBITИ, Збipнuк нayкoвux пpaць, Bunycк 16(29), Національнa академія педагогічних наук України, Університет менеджменту освіти, Kиїв ATOПOЛ ГPYП 2016, s. 106-115. ISSN 2218-7650.
 3. Nawolska, Co studenci pedagogiki wiedzą o czworokątach? Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok 2016 (4) ročnik XV, s. 147-156. ISSN 1336-2232.
 4. Nawolska, J. Żądło, Nabywanie pojęcia czasu w edukacji matematycznej sześciolatków, [w] „Sześciolatek w roli ucznia” pod redakcją M. Kwaśniewskiej i J. Lendzion, Kielce, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2016, s. 176-182. ISBN: 978-83-7173-321-5.
 5. Nawolska, Rola ilustracji w rozwiązywaniu matematycznych zadań w edukacji wczesnoszkolnej, [w] „Dziecko i nauczyciel w procesie poznania i działania”, pod red. K. Kraszewskiego i B. Nawolskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Kraków 2016, s. 87-99. ISBN 978-838084-03-3.
 6. Nawolska, Nabywanie wiedzy matematycznej przez dzieci, [w] „Dziecko i nauczyciel w procesie poznania i działania”, pod red. K. Kraszewskiego i B. Nawolskiej Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Kraków 2016, s. 76-86. ISBN : 978-838084-03-3.
 7. Nawolska, Regularności w kształceniu dzieci młodszych. [w] „Matematyka w przyrodzie i sztuce: matematyka, przyroda i sztuka w kształceniu powszechnym tom 4”, pod red. A. Płockiego. Wydaw. Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2016, s. 97-116. ISBN 978-83-63196-93-6.
 8. Nawolska, Kształtowanie kompetencji ekonomicznych uczniów edukacji wczesnoszkolnej jako element przygotowania do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym [w:] „Edukacja wczesnoszkolna w warunkach zmiany społecznej i kulturowej”, red. E. Skrzetuska, M. Jurewicz, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016, s. 152-165. ISBN 978-83-7583-712-4.
 9. Nawolska, Żądło-Treder J., Dziwny jest ten świat, czyli o wizji świata w zadaniach matematycznych [w:] „Wizja świata – wizja dziecka w przestrzeni podręczników do edukacji wczesnoszkolnej”, pod red. I. Czaji-Chudyby, B. Pawlak, J. Vaškevič-Buś, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Kraków 2017, s. 97-107. ISBN: 978-83-8084-028-7, ISSN 0239-6025
 10. Nawolska, Żądło-Treder J., Dziecięca koncepcja matematyki tworzona przez zadania z podręczników szkolonych [w:] „Wizja świata – wizja dziecka w przestrzeni podręczników do edukacji wczesnoszkolnej”, pod red. I. Czaji-Chudyby, B. Pawlak, J. Vaškevič-Buś, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Kraków 2017, s. 108-120. ISBN: 978-83-8084-028-7, ISSN 0239-6025.
 11. Nawolska, Razem czy osobno, czyli co łączyć a co rozdzielać w edukacji matematycznej dzieci, [w:] „Razem czy osobno? Współczesne mity, klisze i szablony edukacyjne”, pod redakcją B. Muchackiej, M. Głażewskiego. B. Pawlak, A. Litawy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Kraków 2017, s. 129-140. ISBN: 978-83-8084-031-7, ISSN 0239-6025.
 12. Nawolska, Dlaczego matematyka jest taka trudna? [w:]Edukacji małego dziecka. Wychowanie i kształcenie – kierunki i perspektywy zmian” pod. redakcją E. Ogrodzkiej-Mazur, U. Szuścik, B. Oelszlaeger-Kosturek, tom 10, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2017, s 135-144. ISBN 978-83-7587-468-6, ISBN 978-83-8095-311-6.
 13. Nawolska, J. Żądło-Treder, Matematyczne zadania tekstowe a rozwija(nie) twórczego myślenia dzieci [w:] „Edukacja dziecka. Różnorodność perspektyw i działań”, pod red. Eugenii Rostańskiej, Bożeny Marzec i Katarzyny Wójcik. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2017, s. 237-247. ISBN 978-83-65621-20-7.
 14. Nawolska, Dobro i zło w edukacji matematycznej, [w:] „Dobro i zło w wychowaniu dziecka, tom 2 Przeciw złu”, pod redakcją M. Głażewskiego i B. Muchackiej. Wydawnictwo Impuls, Kraków 2017, s. 193-207. ISBN 978-83-8095-420-5, ISBN 978-83-8095-286-7.
 15. Nawolska, J. Żądło-Treder, (Bez)krytyczne myślenie, (nie)potrzebne nauczycielowi edukacji wczesnoszkolnej, „Humanum” 25(2)2017, s. 173-182. ISSN 1898-8431
 16. B. Nawolska, J. Żądło-Treder, Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej a matematyka „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna” 2017, nr 1, s. 121-132

 

Przewodniki metodyczne

 1. Godzimirska, K. Łapot-Dzierwa, R. Małoszowski, M. Śmigla, B. Nawolska, Przygoda z uśmiechem. Roczne przygotowanie przedszkolne. Przewodniki metodyczne: część 1., ss. 176, ISBN 978-83-02-14208-6; część 2., ss. 270. ISBN 978-83-02-14209-3; część 3., ss. 272. ISBN 978-83-02-14210-9; część 4., ss. 183. ISBN 978-83-02-14211-6, WSiP, Warszawa 2014.
 2. Godzimirska, B. Nawolska i in., Przygoda z uśmiechem, Trzylatek. Przewodnik metodyczny 1. WSiP, Warszawa 2015, ss. 263. ISBN 978-83-02-15395-2, Przygoda z uśmiechem, Trzylatek. Przewodnik metodyczny 2. WSiP, Warszawa 2015, ss. 256. ISBN 978-83-02-15396-9.
 3. Godzimirska, B. Nawolska i in., Przygoda z uśmiechem, Czterolatek. Przewodnik metodyczny 1. WSiP, Warszawa 2015, ss. 302. ISBN 978-83-02-15385-3, Przygoda z uśmiechem, Czterolatek. Przewodnik metodyczny 2. WSiP, Warszawa 2015, ss. 304. ISBN 978-83-02-15386-0.

 

Tematyka prac dyplomowych

 

Tematy prac dyplomowych dotyczą kształtowania lub diagnozowania umiejętności dzieci (wiek przedszkolny i wczesnoszkolny) w zakresie wybranych treści matematycznych np.

 1. Kształtowanie umiejętności dostrzegania regularności matematycznych (można uwzględnić umiejętność kontynuowania, uzupełniania lub tworzenia tych regularności; mogą to być regularności arytmetyczne lub geometryczne).
 2. Rozwijanie twórczego myślenia dzieci z wykorzystaniem strategii kruszenia w pracy z tekstem matematycznym.
 3. Wykorzystanie gier i zabaw do rozwijania sprawności rachunkowej dzieci np. 7-letnich.
 4. Rozwijanie operacyjnego rozumowania dzieci 6-letnich.
 5. Dziecko z trudnościami w uczeniu się matematyki – studium przypadku (diagnoza i terapia).
 6. Dziecko uzdolnione matematycznie; metody pracy z uczniem zdolnym; umiejętności rozwiązywania trudnych zadań tekstowych przez dziecko uzdolnione.
 7. Diagnoza wybranych wiadomości i umiejętności matematycznych uczniów na danym etapie kształcenia (np. po klasie III) [do wyboru np. wiadomości dotyczące obliczeń pieniężnych, pojęcia czasu i sposobów jego mierzenia, pojęć geometrycznych lub innych].

 

 

Kontakt

Ingardena 4, pokój 318,

tel. 12 662 66 28 (tel. wewn. 6628),

e-mail: barbara.nawolska@up.krakow.pl