Przejdź do treści

dr Aleksandra Litawa

Katedra Edukacji Artystycznej

aleksandra.litawa@up.krakow.pl

tel: 12 662 66 29

pok: Pok. 319, ul. Ingardena 4

Imię i nazwisko wraz z tytułami:

dr Aleksandra Litawa

Katedra Projektów Edukacyjnych i Artystycznych

 

Problematyka badawcza:

Pedagogika:

Pedagogika społeczna, andragogika

 

Zainteresowania naukowe:

Edukacyjny wymiar czasu wolnego

Uczestnictwo w kulturze, amatorska działalnoœć artystyczna i jej wymiar edukacyjny

Kształcenie pozaformalne

Edukacja permanentna i kształcenie ustawiczne

Ośœwiata dorosłych

 

Publikacje:

 

Dostępne pod adresem Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

http://bgbase.up.krakow.pl/biblio/bibliografia/

 

Amatorska działalnośœć artystyczna dorosłych i jej funkcje wychowawczo-integracyjne (współautorstwo Anna Pabiańczyk) [w:] Z. Szarota (red.), Oœświata dorosłych wobec jednostek i grup defaworyzowanych. Ku społecznej jednoœści, Prace monograficzne nr 618, WN UP, Kraków 2012, s. 319-331.

Sposób postrzegania swojego zawodu przez nauczycieli o różnym stażu pracy [w:] J. Aksman, J. Pułka (red.), Konteksty wychowania i edukacji a kształcenie nauczycieli w rzeczywistośœci ponowoczesnej, OW AFM, Kraków 2012, s. 207-220.

Chór amatorski jako przestrzeń uczenia się ludzi dorosłych, „Edukacja Dorosłych” nr 2(65)/2011, Wyd. Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, ITE-PIB, Warszawa 2011, s. 125-136.

Zajęcia ruchowe dla seniorów w MDDPS nr 4 w Krakowie (współautorstwo Małgorzata Szarota) [w:] A. Fabiœ,
M. Muszyński (red.), Społeczne wymiary starzenia się, Wyd. Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko Biała 2011, s. 83-92.

Nordic Walking jako forma rekreacji ruchowej seniorów (współautorstwo Małgorzata Szarota) [w:] Z. Szarota (red.), Staroœść zależna – opieka i pomoc społeczna, OW AFM, Kraków 2011, s. 69-80.

Studia podyplomowe jako forma kształcenia ustawicznego (z uwzględnieniem opinii słuchaczy) (współautorstwo Zofia Szarota) [w:] T. Aleksander (red.), Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego, t. II, ITE-PIB, Radom 2010, s. 9-19.

Z. Szarota (red.), Aktywizacja, rozwój, integracja – ku niezależnej starośœci, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2010, recenzja, „Państwo i Społeczeństwo” nr 3/2010, s. 133-134.

A. Antosz (red.), Irena Drozdowicz-Jurgielewiczowa. Pisma pedagogiczne, Uniwersytet Warszawski, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa 2009, recenzja, „Edukacja Otwarta” nr 1/2009, s. 145-148.

Tryb studiów jako czynnik kształtujący poziom satysfakcji studenckiej – próba porównania stanowisk studentów trybu stacjonarnego i niestacjonarnego (współautorstwo Zofia Szarota) [w:] A. Fabiœ, A. Stopińska-Pajšk (red.), Uczący się dorosły w zmieniającym się śœwiecie, Wyd. Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Bielsko-Biała 2010, s. 159-176.

Jakośœć kształcenia w ocenie studentów szkół publicznych i niepublicznych – próba porównania stanowisk (współautorstwo Zofia Szarota), „Edukacja Dorosłych” nr 1(60)/2009, s. 91-102.

Rola rodziny, szkoły oraz instytucji lokalnych w przygotowaniu młodzieży do rodzicielstwa w opinii uczestników szkoły rodzenia (współautorstwo Anna Pabiańczyk), [w:] G. Makiełło-Jarża (red.), Wymiary przestrzeni życiowej współczesnej rodziny, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2008, s. 251-260.

Motywy uczestnictwa nauczycieli w kształceniu ustawicznym, „E-mentor”, nr 2(24)/2008, s. 70-75.

Wychowanie w starośœci jako zadanie Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej (współautorstwo Zofia Szarota), [w:] A. Fabiœ (red.), Aktywnoœć społeczna, kulturalna i ośœwiatowa seniorów, Wyższa Szkoła Administracji
w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2008, s. 115-128.

Opieka nad osobami starszymi w Stanach Zjednoczonych, [w:] A. Fabiœ (red.), Instytucjonalne wsparcie seniorów – rozwiązania polskie i zagraniczne, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2007, s. 127-134.

Opieka domowa nad osobami starszymi w USA na przykładzie stanu Illinois, „Państwo i Społeczeństwo”, nr 3/2007, s. 127-137.

Rola kształcenia kursowego w zdobywaniu nowych kwalifikacji zawodowych, „Edukacja Dorosłych”, nr 3-4/2006,
s. 59-66.

 

Oddane do druku:

Motywy podejmowania przez osoby dorosłe aktywnośœci œśpiewaczej w amatorskich zespołach chóralnych

Edukacyjny wymiar czasu wolnego dorosłych

Rola amatorskiego ruchu artystycznego w kształtowaniu kompetencji społecznych człowieka dorosłego

 

Kontakt:

tel. (12) 662-66-29;

e-mail: aleksandra.litawa@up.krakow.pl

Katedra Projektów Edukacyjnych i Artystycznych IPPiS

Pok. 319, ul. Ingardena 4