Przejdź do treści

dr Magdalena Grochowalska

Zastępca Dyrektora Instytutu

Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej

magdalena.grochowalska@up.krakow.pl

tel: 12 662 66 25

pok: 314

Imię i nazwisko wraz z tytułami:

dr Magdalena Grochowalska

Zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej

 

Zainteresowania naukowe i obszar badań:

Jestem pedagogiem. Moje zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zagadnień pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej, pedeutologii. Podstawowe kierunki pracy naukowo-badawczej dotyczą problematyki:  startu zawodowego nauczycieli; społeczno-kulturowych uwarunkowań interakcji edukacyjnych, badanych w kontekście organizacyjnym pracy przedszkola i szkoły; wspierania procesu uczenia się języka; analizy dyskursu edukacyjnego. Jestem autorką dwóch monografii, rozdziałów w monografiach oraz współredaktorką dwóch opracowań. Opublikowałam kilkadziesiąt artykułów w recenzowanych publikacjach. Czynnie uczestniczyłam w kilkudziesięciu konferencjach naukowych Ogólnopolskich oraz Międzynarodowych.

Doświadczenie zawodowe wykorzystuję we współpracy z instytucjami, których przedmiotem zainteresowania jest szeroko pojęta edukacja przedszkolna.

 

Publikacje dostępne pod adresem Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

http://bgbase.up.krakow.pl/biblio/bibliografia/

 

Wybrane publikacje:

Monografie:

 1. Gestykulacja i mowa. O niewerbalnym komunikowaniu się dzieci w wieku przedszkolnym. Kraków 2002, Wyd. Naukowe AP, ISBN 83-7271-171-2.
 2. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dziecka w wieku przedszkolnym. Kraków 2009, Wyd. Naukowe UP, ISBN 978-83-7271-564-7.

Prace we współredakcji:

1. Gąsiorek K., Grochowalska M. (red.), O komunikowaniu się w przedszkolu i w                   nauczaniu początkowym. Nowoczesna Szkoła, 10, Kraków 2003, Wyd. Naukowe                 AP, ISBN 83-7271-206-9.

 1. Adamek I. Grochowalska M., Żmijewska E., (red.) Relacje i konteksty (w) edukacji elementarnej. Kraków 2010, Wyd. Naukowe UP, ISBN 978-83-7271-623-

Rozdziały w monografiach:

 1. Czym skorupka za młodu nasiąknie, czyli o znaczeniu przedszkolnej edukacji językowej. (W:) D. Waloszek (red.) Wybrane zagadnienia edukacji człowieka w dzieciństwie. Centrum Edukacyjne BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, Kraków 2009, 137-152, ISDN 978-83-61246-20-6.

2.Nauczyciel przedszkola wobec przeobrażeń edukacyjnych. (W:) K. Denek, A.                    Kamińska, W. Kojs, P. Oleśniewicz (red.) Edukacja jutra. Proces wychowania w                    szkole i poza nią, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2010, 30-45, ISBN              978-83-61991-68-7.

 1. Marginalizowana i faworyzowana aktywność dziecka, czyli o bawieniu i uczeniu się. (W:) T. Parczewska (red.) Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji małego dziecka. UMCS, Lublin 2010, 85-104, ISBN 978-83-227-3238-0.
 2. Doświadczenia indywidualne w przestrzeni edukacyjnej jako źródło kompetencji komunikacyjnej dziecka. (W:) J. Łukasik, I. Nowosad, M. J. Szymański (red.), Edukacja. Równość czy jakość? Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, 245-260, ISBN 978-83-7611.
 3. Przyszli nauczyciele wczesnej edukacji wobec dyskursywności pedagogiki. (W:) J. Bałachowicz, A. Szkolak (red.) Z Zagadnień profesjonalizacji nauczycieli wczesnej edukacji w dobie zmian. Wydawnictwo Libron, Kraków 2012, 11-26. ISBN 978-83-62196-45-6
 4. Wokół (nie)zamierzonych skutków przemian w edukacji przedszkolnej. (W:) B. Surma (red.) Nowe wyzwania i perspektywy dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, 37-66. ISBN 978-83-7767-173-3.
 5. Nauczyciel małego dziecka w przestrzeniach edukacyjnych. (W:) T. Parczewska; B. Bilewicz-Kuźnia (red.), Edukacja przedszkolna w Polsce i na świecie. Wybrane zagadnienia. UMCS, Lublin 2013, 107-124, ISBN 978-83-7784-329-1.
 6. Rzeczywisty czy (i) iluzoryczny obraz dyskursu edukacyjnego w przedszkolu. (W:) M. Dudzikowa, K. Knasiecka-Falbierska (red.) Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej. Impuls, Kraków 2013, 379-397, ISBN 978-83-7850-173-2.
 7. Codzienność świata społecznego szkoły kontekstem doświadczania napięć przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. (W:) A. Domagała-Kręcioch, B. Majerek (red.), Szkoła jako przestrzeń edukacyjnego (nie)porozumienia. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2014, 61-76, ISBN 978-83-7850-524-2
 8. Codzienność szkoły konstytuujaca sie w rodzicielskim dyskursie o edukacji. (W:) E. Bochno, I. Nowosad, M.J. Szymański (red.), Codziennośc szkoły. Uczeń. Kraków 2014, Impuls, 103-115.

Artykuły w recenzowanych pracach zbiorowych:

 1. Wspieranie rozwoju umiejętności komunikacyjnych dziecka w kontekście uwarunkowań interakcyjnych. (W:) E. Jaszczyszyn, J., Szada-Borzyszkowska (red.) Edukacja dziecka. Mity i fakty. Trans{Humana, Białystok 2010, 277-290, ISBN 978-83-61209-39-3.
 2. Zásady práce s učiteľmi materských škôl v kontente vytvárania prostredia sociáneho učenia detí. Principles of work for pre-school teachers in the context of creating a social learning environment for children. (W:) (red.) Doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD. Fórum o premenách univerzitného vzdelávania. Forum on Changes in University Education, Univerzita Komenského Bratislava, 2010, 38-42, ISBN 978-80-89443-00-0.
 3. Reflexia – nepohodlná kategória v procese stávania sa učiteľom v materskej škole. (W:) A. Prídavková, M. Klimovič (red.), Komplexnosť a integrita v predprimárnej, primárnej a špeciálnej edukácii. Prešov 2012, 623-629, ISBN 978-80-555-0664-7.
 4. Dylematy doświadczania przez nauczycieli poczucia własnej wartości. (W:) I. Adamek, Z. Szarota, E. Żmijewska (red.) Wartości w teorii i praktyce edukacyjnej. Wydaw. UP, Kraków 2013, s. 217- 226, ISBN 978-83-7271-847-4.
 5. Instytucjonalne ramy edukacji przedszkolnej jako tło wspierania rozwoju dziecka. (W:) H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski, K. Kuszak (red.), Świat małego dziecka, T.1, Wydaw. Naukowe UAM, Poznań 2013, 97-108. ISBN 978-83-232-2620-8.
 6. Learning and teaching: problems concerning the professional development of beginning pre-school teachers. (W:) Z. Syslová; V. Rodová (red.). Předškolní vzdělávání v teorii a praxi. Jaká je současná situace v české republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás. Brno 2014, Masarykova Univerzita, 227-232, ISBN 978-80-210-7370-8.
 7. Koncepcje „dobrego nauczyciela” czyli o przygotowaniu studentów do wejścia w kulturę przedszkola. (W:) A. Prídavková, M. Klimovič, (ed.) História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2014, 181- 188, ISBN 978-80-555-1237-2.
 8. Grochowalska M., Adaptive versus emancipatory perspective in pre-school education. W: O. Karpenko, T. Parczewska (red.) Around the care and upbringing of pedagogical reflection. Drohobych Ivan Franko State pedagogical Uniwersity, Drohobych 2015, s. 147-155, ISBN 979-966-384-340-7.

Artykuły w czasopismach naukowych:

 1. Dziecko odbiorcą komunikacyjnej wartości gestu. „Psychologia Rozwojowa”, 2004, T. 9, nr 5, 49-59.
 2. Doświadczenia językowe a aktywność własna dziecka. „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, T. LVIII, 2005, Wyd. Oddziału PAN, 55-64, ISSN 0079-3418.
 3. Uczenie się różnicowania wypowiedzi a sytuacja mówienia. „Forum Dydaktyczne”, Język a edukacja, 2008, 3-4, 76-84, ISSN 1895-5509.
 4. Wspomaganie językowego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym – rzeczywistość czy przypowieść edukacyjna. „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, T LXIII, 2010, 143-156, ISNN 0079-3418.
 5. Przekonania nauczycieli na temat sposobów działania w zmieniającej się edukacji wczesnoszkolnej. Raport z badań, „Studia Pedagogiczne”, LXIV, 2011, 237-254, M. Dudzikowa, S. Jaskulska (red.) Edukacja szkolna w zmianach? Zmiany w edukacji szkolnej? Problematyzowanie problemów
 6. Język, który zniewala – praktyki ramowania w edukacji przedszkolnej. „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, Tom LXV, 2012, 93–103, ISSN 0079-3418.
 7. Formalizm praktyki pedagogicznej w kontekście pytań o zmiany w edukacji przedszkolnej. „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna“, 1/2013, 37-48.
 8. Dylematy nowicjusza. Konteksty stawania się nauczycielem edukacji przedszkolnej. „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, 1(31)/2014, 27-40.
 9. Interactive Learning Environment for Children in the Beliefs of Pre-School Teachers. „The Journal of Elementary Education“, 2014, vol. 7, 3-4, s. 127-140, ISSN 2350-4803.
 10. Sposoby funkcjonowania nauczycieli przedszkola w zmianie edukacyjnej. „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych“, t. LXVII, 2014, 75–86, ISSN 0079-3418.

 

Dane kontaktowe:

e-mail: magdalena.grochowalska@up.krakow.pl

Pokój 314

Tel. (w. 66-25)